yasal için Türkçe-Almanca çeviriler:

legal · rechtlich · rechtmäßig · gesetzlich · legitim · juristisch · Recht · diğer çevirileri

yasal legal

Yasal işlerliği olan bir izin belgemiz var.

Wir haben eine legale vollziehende Befugnis.

Hayır, Havana'da her şey yasal.

Nein, in Havanna ist alles legal.

Bilginiz olsun, Sophie'nin temizlik işi tamamen yasal.

Und fürs Protokoll, Sophies Reinigungsfirma ist vollkommen legal.

yasal rechtlich

Sonra her şey yasal olacak.

Dann ist alles rechtlich.

Şimdi, Catherine Cassidy ve Nathaniel Bazile hala yasal olarak ebeveynlerin.

Catherine Cassidy und Nathaniel Bazile sind rechtlich gesehen immer noch deine Eltern.

Carol Pilbasian, Phil Miller'ı yasal kocan olarak kabul ediyor musun?

Carol Pilbasian, willst du Phil Miller zu deinem rechtlich angetrauten Ehemann nehmen?

yasal rechtmäßig

Yasal bir vakıf.

Sie ist rechtmäßig.

Kraliçe Catrina, tahtın yasal varisi ilan edilecektir.

Königin Catrina wird als rechtmäßige Thronerbin benannt werden.

Bunlar benim yasal mallarım.

Das ist mein rechtmäßiges Eigentum.

yasal gesetzlich

Yasal yükümlülükler, maddi yükümlülükler.

Gesetzliche Pflichten. Finanzielle Pflichten.

Yönetici maaşlarının yasal olarak denetlenmesini destekler misiniz?

Würden Sie gesetzliche Kontrollen der Managerlöhne unterstützen?

Walter yasal olarak benim vesayetimde.

Walter steht gesetzlich unter meiner Aufsicht.

yasal legitim

Fakat sizin yasal paravan şirketleriniz çok daha kapsamlı.

Ihre legitime Geschäftsfassade ist allerdings wesentlich breiter.

Her şey tamamiyle yasal.

Alles ist komplett legitim.

Bu da soruşturmanın yasal yollarından.

Das ist eine legitime Fragestellung.

yasal juristisch

Lampkin'in yasal dinamikler üzerine ilk kuralı:

Lampkins erste Regel juristischer Dynamik:

Peki yasal yardıma ihtiyacım olursa?

Was, wenn ich juristische Hilfe brauche?

Sadece yasal bir takım şeyler.

Das ist nur was Juristisches.

yasal Recht

Yasal görüş hakkı, askıya alındı.

Recht auf anwaltliche Beratung.