zarar için Türkçe-Almanca çeviriler:

Schaden · wehtun · weh · weh tun · beschädigen · schädigen · leid · Verluste, Verlust · Beschädigung · diğer çevirileri

zarar Schaden

Ama ben ona asla zarar vermem.

Aber ich würde ihr nie schaden wollen.

Davalar toplumumuza zarar verir.

Zivilklagen schaden unserer Gesellschaft.

Bu şey yok edilmeli. Daha fazla zarar vermeden önce yok edilmeli ve Deon

Er muss zerstört werden bevor er mehr Schaden anrichtet, und Deon

zarar wehtun

Ama ona asla zarar vermezdim.

Aber ich würde ihr nie wehtun.

Kimseye zarar vermek istemedim.

Ich möchte niemandem wehtun.

Hiç kimseye zarar vermezdi.

Sie würde niemandem wehtun.

zarar weh

O kimseye zarar vermek

Sie wollte niemandem weh

Ve hiç kimse ona zarar veremez.

Und niemand wird ihm weh tun.

Bay Chan, sana zarar vermek istemiyoruz ama vermek zorundayız.

Mr. Chan, wir wollen Ihnen nicht weh tun aber wir müssen.

zarar weh tun

Onlara zarar verdin değil mi?

Sie haben ihnen weh getan, oder?

Ve hiç kimse ona zarar veremez.

Und niemand wird ihm weh tun.

Bay Chan, sana zarar vermek istemiyoruz ama vermek zorundayız.

Mr. Chan, wir wollen Ihnen nicht weh tun aber wir müssen.

zarar beschädigen

Sonunda zarar görmüş deriyi değiştirebileceğiz.

Endlich. Wir können beschädigte Hautzellen ersetzen.

Zarar gören hücrelerin araşidik asit salgılıyor.

Die beschädigten Zellen produzieren Arachidonsäure.

Türbülans, benim elbiseme de zarar vermiş olmalı.

Die Turbulenz muss auch meinen Anzug beschädigt haben.

zarar schädigen

Bağırsakları zarar görmüş olmalı.

Sein Darm muss geschädigt sein.

Uzun vadede bu kesintiler şirketin asli değerine zarar verir.

Langfristig werden diese Kürzungen den Grundwert der Firma schädigen.

Çünkü vasokin beynine zarar vermiş, ve bu hasar geri döndürülemez.

Das Vasokin schädigte sein Gehirn, und dieser Schaden ist irreversibel.

zarar leid

Kimse bize zarar veremez.

Niemand wird uns Leid zufügen.

Bana Jahfree'ye bir zarar vermeyeceğine söz ver.

Versprich mich, dass du Jahfree kein Leid zufügst.

zarar Verluste, Verlust

Kredi türev ürünleri bankaları zarara karşı koruyor ve riskin dağıtılmasına yardımcı oluyordu.

Kreditderivative schützten die Banken vor Verlusten und trugen zur Risikoverteilung bei.

zarar Beschädigung

Ve polis malına zarar vermekten.

Und Beschädigung polizeilichen Eigentums.